Usmjerenost na krajnjeg korisnika i individualizirani pristup odlika je svih Terrinih programa i ono je što potiče Terrin tim na kontinuiranu edukaciju i jačanje kapaciteta za odgovaranje na njihove potrebe. Udruga Terra kroz svoje dugogodišnje djelovanje svoje područje djelovanja ostvaruje kroz 3 osnovna strateška cilja:

Promocija i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici s fokusom na Rijeku

Dobro mentalno zdravlje sastavni je dio općeg zdravlja populacije i dobrobiti te pridonosi kvaliteti funkcioniranja pojedinaca, obitelji i zajednica. U novijim se dokumentima Europske unije na mentalno zdravlje gleda kao na preduvjet socijalnog i ekonomskog razvoja nekog društva. Sukladno tome, uloga je donositelja odluka i odgovornost raznih pomažućih profesija da djeluju na socijalne determinante koje utječu na mentalno zdravlje građana.

Udruga Terra od početka svog djelovanja provodi projekte koji su usmjereni zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja svih skupina društva besplatnom podrškom od strane stručnjaka educiranih za individualno i obiteljsko savjetovanje.

Od 2004. godine u sklopu udruge djeluje Savjetovalište Gea. U Savjetovalištu se psihoedukacijom, savjetovanjem i psihoterapijskim radom po principima sistemske terapije osnažuju se pojedinci i obitelji suočeni s izazovom nošenja s psihološkim poteškoćama te se osigurava kontekst za razvoj odnosa povjerenja kroz dostupnost i individualiziranost u pristupu. Takav pristup doprinosi očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja te doprinosi spriječavanju razvoja kroničnih psihičkih poteškoća i bolesti.

Smanjenje štete vezane uz konzumaciju droga i rizična seksualna ponašanja

Zlouporaba droga i posljedična bolest ovisnosti jedna je od najnegativnijih društvenih pojava koje ostavlja dugoročno štetne zdravstvene i socijalne posljedice na pojedinca,obitelj i društvo u cjelini. Ovisnici o drogama podložni su različitim oblicima stigme i socijalne isključenosti. Stoga su potrebne aktivnosti na ostvarenje ravnopravnog položaja tih osoba u svim sferama društvenog života. Ugrožavanje ljudskih prava pogoduje širenju HIV/AIDS-a i drugih krvlju i spolno prenosivih bolesti, što predstavlja javnozdravstveni rizik i za osobe koje ne konzumiraju droge. Navedenom pogoduju siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, delikvencija, kriminalitet te nedostaci preventivnih zdravstvenih i drugih edukacija. Stoga su bitni programi smanjenja štete, u svijetu poznati kao Harm reduction.

Iz svjetskih i domaćih iskustava vidljivo je da su programi smanjenja štete korisni i učinkoviti kada se primjenjuju kontinuirano i na odgovarajući način. Usmjeravanje mjera na populaciju koja je sklona rizičnim ponašanjima daje najbolje rezultate jer se koncentrira tamo gdje je najpotrebnije, a mjere koje se poduzimaju prilagođene su specifičnim potrebama i mogućnostima članovima upravo tih populacija.

Udruga Terra od 2001. godine provodi program Smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga, namijenjen intravenoznim ovisnicima i drugim rizičnim skupinama.

Povećanje opsega socijalne podrške marginaliziranim skupinama u zajednici

Udruga Terra od početka svog djelovanja radi s isključenim i marginaliziranim skupinama društva. S ciljem ostvarivanja postavljenih ciljeva Terra stalno unaprijeđuje projekte koji se temelje na praćenju svakodnevnih životnih problema i potreba marginaliziranih skupina te socijalnim potrebama i ekonomskim ograničenjima područja Primorsko-goranske županije. Podzastupljene skupine su stalno izložene u području ostvarivanja svojih prava te su u riziku od socijalne i profesionalne marginalizacije i imaju potrebu podrške, ohrabrenja i pomoći kako bi se prevladale teškoće socijalizacije i poboljšanje kvalitete života i uključenja u društvo kao odgovornog i ravnopravnog građanina

Terra kroz svoje projekte nastoji dati podršku svim marginaliziranim skupinama informiranjem, edukacijom i savjetovanjem za poticanje socijalne uključenosti.

PROJEKTI U TIJEKU

Naziv projekta Sažetak projekta Razdoblje provedbe Donatori
Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama Jačanjem kapaciteta OCD-a u lokalnoj zajednici povećavati će dostupnost psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku te će se stvoriti dodatna vrijednost projekta edukacijom i uključivanjem volontera u provedbu aktivnosti. 1.5.2022.-31.10.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prostori podrške – program savjetovališta u zajednici Uspostavljanje savjetovališta u zajednici s ciljem povećanja dostupnosti psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti radi sprječavanja kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja osobe na tržište rada. 1.7.2021.-30.6.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina Kroz projekt će se omogućiti razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici, osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini, poticanje suradnje u pružanju usluga, istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ciljanih skupina. Aktivnostima projekta se osigurava da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu. 15.2.2021.-15.2.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Program smanjenja štete i prevencija HIV/AIDS-a među skupinama s rizičnim ponašanjem kroz terenski rad na području Primorsko-goranske, Karlovačke i Ličko-Senjske županije. Program odgovara na opasnost širenja HIV infekcije među populacijom sa rizičnim ponašanjem, a time i na opasnost širenja na opću populaciju. Opći cilj programa je smanjenje prevalencije HIV/SPB infekcija  u populaciji sa visokorizičnim ponašanjem u Primorsko – goranskoj županiji, Karlovačkoj i Ličko-Senjskog županiji te smanjenje rizičnih ponašanja među skupinama pod povećanim rizikom. 1.7.2019.-30.06.2022. Ministarstvo zdravstva
Drop in centar za smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga Program nastoji spriječiti i ublažiti zdravstvene posljedice štetnog djelovanja droga na organizam, širenje hepatitisa i ostalih krvlju prenosivih bolesti te socijalne posljedice: raspad obitelji, prestanak školovanja, nezaposlenost i socijalnu degradaciju.

Opći cilj projekta je smanjiti zdravstvene i socijalne posljedice uzimanja droga, te povećati svjesnost o odgovornosti ovisnika za vlastito zdravlje.

1.7.2019.-30.06.2022. Ministarstvo zdravstva
“Budi informiran, budi aktivan” Projekt osnažuje pozitivnu sliku o sebi mladih u učeničkim domovima koji zajedno sa studentima medicine aktivno i kreativno promiču zdrave stilove života radi prevencija ovisnosti u široj zajednici mladih. 1.1.2020.-31.12.2022. Ministarstvo zdravstva
SAMURAI – Savjetovalište za mlade u riziku; aktivni izvan institucija Opći cilj programa je utjecati na spriječavanje institucionalizacije djece i mladih koji su zbog specifičnih obiteljskih i socioekonomskih okolnosti razvili te su u riziku od eskalacije psiholoških poteškoća i različitih rizičnih ponašanja, pružanjem izvaninstitucijskih usluga za očuvanje mentalnog zdravlja, poboljšanje kvalitete života i povećanje socijalne uključenosti. 1.6.2020.–31.5.2023. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Razgovor u miru – podrška očevima i ostalim članovima obitelji u procesu konfliktnog razvoda braka Projekt aktivnostima individualnog, grupnog, obiteljskog i roditeljskog savjetovanja očeva i ostalih članova obitelji u procesu konfliktnog razvoda, omogućava povećanje roditeljskih kompetencija, poboljšanje komunikacije i uspješniju prilagodbu na stresno razdoblje razvoda. 1.9.2021.-31.8.2022. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Kuća na pola puta Terra Cilj projekta je utjecati na jačanje osobnih kapaciteta bivših zatvorenika za uspješnu integraciju i socijalno uključivanje u društvo osiguravanjem sveobuhvatne potpore savjetovanjem, edukacijom, osiguravanjem smještaja  i materijalnom pomoći. 1.9.2021.-31.8.2023. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Prevencija socijalne isključenosti i socijalna integracija beskućnika Cilj projekta je poboljšanje socijalnog i psihološkog položaja beskućnika te povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz aktivnosti socijalnog mentorstva, individualnog savjetovanja, edukacije te pomoći pri doškolovanju i osiguravanju osnovnih životnih potreba sa svrhom uspješne socijalne inkluzije. 1.9.2021.-31.8.2023. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Tripsitters – program selektivne prevencije ovisnosti mladih kroz sigurnija noćna okruženja Projekt selektivne prevencije ovisnosti mladih kroz sigurnija noćna okruženja. 1.1.2022.-31.12.2022. Središnji državni ured za demografiju i mlade
Smanjenje štete-dnevni boravak za ovisnike i ostale rizične skupine Projekt smanjenja šteta ima za cilj smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga. 1.1.2021.-31.12.2021. Grad Rijeka
Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih Projekt obuhvaća ciljanu skupinu visokog rizika za razvoj ovisničkog sindroma i drugih poremećaja u ponašanju te potiče interes za školovanje, podiže razinu samopouzdanja kroz različite aktivnosti. 1.1.2021.-31.12.2021. Grad Rijeka
Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja grada Rijeke Projekt se provodi u Nužnom smještaju grada Rijeke s ciljem poboljšanja zdravstvenog, socijalnog i psihološkog položaja i statusa korisnika Nužnog smještaja. 1.1.2021.-31.12.2021. Grad Rijeka

 

ZAVRŠENI PROJEKTI

Stambena zajednica Terra Projekt provode udruga Terra i udruga Oaza sa svrhom bivšim zatvorenicima ponuditi adekvatan i detaljno strukturiran program, koji će im pomoći u stambenom zbrinjavanju,
zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju te u konačnici i socijalnoj integraciji. Projekt osigurava prijelaznu fazu između života u zatvoru i samostalnog života bivših zatvorenika.
11.7.2019.-10.7.2021. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na – projekt podrške marginaliziranim skupinama kroz informiranje, edukacije i savjetovanje Projekt provode udruga Terra i udruga Oaza sa svrhom osnaživanja pripadnika marginaliziranih skupina informiranjem, edukacijom i savjetovanjem za poticanje socijalne uključenosti i uspješno uključivanje na tržište rada u Primorsko-goranskoj županiji. 1.9.2018.-31.8.2020. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Podrška integraciji i socijalnom uključivanju bivših zatvorenika Projekt baziran na pružanju podrške bivšim zatvorenicima sa svrhom uspješne integracije i socijalnog uključivanja putem psihosocijalne podrške, savjetovanja i doškolovanja te osiguravanjem smještaja i drugih nužnih životnih potreba. 1.6.2020.–31.5.2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
˝Sigurni, voljeni i zaštićeni!˝ – projekt prevencije roditeljskog nasilja nad djecom Opći cilj projekta je smanjenje svih vrsta nasilja, uključujući emocionalno nasilje i zanemarivanje, u obiteljima koji su radi narušenih obiteljskih i partnerskih odnosa u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka. 1.6.2020.–31.5.2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Razgovor u miru – podrška članovima obitelji u procesu konfliktnog razvoda braka Projekt aktivnostima grupnog, obiteljskog, partnerskog i individualnog savjetovanja roditelja u procesu konfliktnog razvoda te njihove djece omogućava poboljšanje međusobne komunikacije, uspješniju prilagodbu na stresno razdoblje razvoda i dugoročno bolje odnose.
Opći cilj projekta je pružanje aktivne podrške članovima obitelji u procesu konfliktog razvoda braka za uspostavu i održanje kvalitetnijih međusobnih odnosa. Projekt se provodi u partnerstvu sa CZSS Rijeka.
1.6.2020.–31.5.2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike