Upravo sudjelujemo na webinaru UVOĐENJE EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ koji je organizirala Hrvatska Zajednica Računovođa I Financijskih Djelatnika 10. svibnja 2022.
Datum održavanja: 10. svibanj 2022. 9:30 – 14:00
Predavači na webinaru bili su:
Ana Zorić, Ministarstvo financija (Zagreb)
Domagoj Bakran, mag.oec.
Ivica Milčić, univ.spec.oec.
dr. sc. Marija Zuber.

Program webinara:

1. Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj
• Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
• temeljna načela
• Odluka Vlade o uvođenju eura
• pravila za preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti
• dvojno iskazivanje
• opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura
• predopskrba gotovim novcem eura
• puštanje u optjecaj
• dvojni optjecaj
• preračunavanje nominalne vrijednosti vrijednosnih papira

2. Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo
• poslovne knjige u prijelaznom razdoblju 2022./2023.
• poslovne knjige poduzetnika kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj godini
• ispravak pogrešaka iz prethodnih godina
• računovodstveni tretman razlika nastalih preračunavanjem pozicija bilance
• računovodstveni tretman razlika nastalih preračunavanjem pozicija računa dobiti i gubitka
• otpis potraživanja/obveza po sili Zakona
• knjigovodstvene isprave u prijelaznom razdoblju 2022./2023.
• izgled računa u prijelaznom razdoblju 2022/2023.
• utjecaj uvođenja eura na blagajnički maksimum
• računovodstveno evidentiranje računa koji se odnose na 2022., a izdaju se u 2023.
• računovodstveno evidentiranje PDV obrasca za prosinac 2022. i prijave poreza na dobit za 2022.

3. Utjecaj uvođenja eura na financijsko izvještavanje
• financijski izvještaji za 2022.
• financijski izvještaji za razdoblje koje je započelo u 2022., a završava u 2023.
• prikaz usporednih podataka u prijelaznom razdoblju 2022./2023.
• ispravak financijskih izvještaja nakon uvođenja eura

4. Prijava poreza na dobit i PDV-a u prijelaznom razdoblju 2022./2023.
• prijava poreza na dobit za 2022.
• plaćanje obveze poreza na dobit za 2022.
• prijava poreza na dobit za porezno razdoblje koje je započelo u 2022., a završava u 2023.
• ispravak prijava poreza na dobit nakon uvođenja eura
• PDV obrazac za prosinac / listopad – prosinac 2022.
• postupanje s predujmovima danima / primljenima u 2022., a isporuke obavljene u 2023.
• postupanje s računima izdanima u 2023., a koji se odnose na 2022.
• postupanje s promjenom porezne osnovice i naknadno odobrenim rabatima
• ispravak PDV obrazaca nakon uvođenja eura
• plaćanje PDV-a u siječnju 2023. za prosinac 2022.

5. Plaće, naknade i izvještavanje u prijelaznom razdoblju 2022./2023.
• isprave o plaći i naknadi plaće u razdoblju dvojnog iskazivanja
• plaća za prosinac 2023 – isplata u siječnju 2023.
• postupanje po ovršnim ispravama koje glase na kune
• JOPPD obrazac za plaću za prosinac 2022.
• bonusi za 2022., isplata u 2023.
• ispravak i dopune JOPPD obrasca iz 2022. i ranijih razdoblja
• isplate u 2023. po pravomoćnim sudskim presudama iz 2022. i ranijih razdoblja

6. Primjena propisa o porezu na dohodak
• korištenje osobnog odbitka u 2023.
• iznosi neoporezivih primitaka u 2023.
• obračun službenih putovanja obavljenih u 2022., isplata u 2023.
• pravo na neoporezive primitke stečeno u 2022., isplata u 2023.
• godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. i predujmovi za 2023.
• doprinosi na osnovice za 2022. koji dospijevaju u 2023. (obrtnici, slobodna zanimanja)

7. Socijalna prava
• mirovinska osnovica za 2022. godinu
• popunjavanje Potvrde o plaći za razdoblje koje obuhvaća 2022. i 2023.
• ispravak u 2023. naknade za bolovanje iz 2022.

8. Primjena izvora radnog prava kojima su uređena prava radnika
• ugovori o radu sklopljeni do kraja 2022. i od 2023.
• postupak ako se propisana/određena novčana prava samo preračunavaju u eure
• postupak ako se uređena prava mijenjaju zbog zaokruživanja

9. Ugovori o djelu i autorski ugovori u razdoblju dvojnog iskazivanja
• obvezan sadržaj ugovora o djelu koji se sklapa u pisanom obliku
• obveza iskazivanja u autorskom ugovoru
• potvrde o drugom dohotku isplaćenom u 2022.