Upravo sudjelujemo na stručnoj edukaciji za neprofitne organizacije u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Datum: 9. veljača 2022. 9:30 – 14:30

Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec. i mr. sc. Andreja Milić – savjetnici-urednici HZRIF

Program seminara:

1. OPĆENITO O SUSTAVU RAČUNOVODSTVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
• Registar neprofitnih organizacija
• Osnove priznavanja prihoda i rashoda
• Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja

2. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA
• Obveznici, rokovi i način predaje financijskih izvještaja
• Obrasci financijskih izvještaja
• Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
• Izvještaj o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS-NPF)
• Bilješke
• Dostava financijskih izvještaja za javnu objavu
• Financijsko izvještavanje kod statusnih promjena

3. UTVRĐIVANJE REZULTATA U DVOJNOM KNJIGOVODSTVU
• Utvrđivanje rezultata poslovanja
• Raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda – primjeri odluka

4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA
• Obveznici, rokovi i način predaje financijskih izvještaja
• Obrasci financijskih izvještaja
• Obrazac G-PR-IZ-NPF

5. UTVRĐIVANJE REZULTATA U JEDNOSTAVNOM KNJIGOVODSTVU

6. NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

• Obveza upisa u sustav poreza na dobit
• Prijava za ulazak u sustav poreza na dobit
• Rješenje za ulazak u sustav poreza na dobit

7. NAČINI UTVRĐIVANJA POREZNE OSNOVICE
• Računovodstveno načelo
• Novčano načelo
• Paušalno oporezivanje

8. OBRAČUN POREZA NA DOBIT PREMA RAČUNOVODSTVENOM NAČELU
• Zakonodavni okvir
• Porezna osnovica
• Povećanje dobiti/smanjenje gubitka
• Smanjenje dobiti/povećanje gubitka
• Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
• Porezna obveza i predujmovi poreza na dobit
• Porezni gubitak

9. RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U SUSTAVU POREZA NA DOBIT
• Evidentiranje računovodstvenih promjena vezanih uz gospodarsku aktivnost
• Utvrđivanje ključeva za raspodjelu troškova
• Razlike između profitnog i neprofitnog računovodstva

10. PRIMJERI RAČUNOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA REZULTATA, POREZNE PRIJAVE I
PRIKAZIVANJA REZULTATA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
• Računovodstveno evidentiranje viška prihoda nad rashodima, uz ostvarenu dobit iz gospodarske djelatnosti
• Računovodstveno evidentiranje manjka prihoda nad rashodima, uz ostvarenu dobit iz gospodarske djelatnosti
• Računovodstveno evidentiranje viška prihoda nad rashodima, uz ostvaren gubitak iz gospodarske djelatnosti
• Računovodstveno evidentiranje manjka prihoda nad rashodima, uz ostvaren gubitak iz gospodarske djelatnosti

11. POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
• Obveznici plaćanja poreza na dobit po odbitku
• Predmet oporezivanja
• Stope poreza na dobit po odbitku
• Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

12. NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI FISKALIZACIJE
• Obveznici fiskalizacije u prometu gotovinom
• Elementi računa obveznika fiskalizacije
• Plaćanja između obveznika fiskalizacije gotovim novcem
• Blagajnički maksimum