S kojim se izazovima mladi susreću u noćnom životu i kako brinu o svojoj sigurnosti?

Šta su civilnom društvu najveće prepreke kada je riječ o sudjelovanju u politikama za mlade i drugim javnim politikama?

Kako donosioci odluka vide ulogu organizacija civilnog društva u javnopolitičkim procesima?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja potražite u regionalnom izvještaju o istraživanju provedenom u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”!

U periodu između travnja i kolovoza 2023. godine, partneri na projektu “Mladi za mlade da zajedno rade” NVO Re Generacija, HOPS – Healthy Options Project Skopje i Udruga Terra proveli su istraživanje na temu mladih u riziku, smanjenja štete i javnih politika u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, a na osnovu metodologije koju je razvila NVO Re Generacija u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” koji financira Europska unija kroz program ERASMUS +.

Cilj istraživanja bila je procjena postojećih kapaciteta, potreba i praksi regionalnih organizacija koje rade sa mladima koji sudjeluju u noćnom životu i/ili koriste psihoaktivne supstance u ovom kontekstu, te sa mladima u riziku i marginaliziranim ili ranjivim grupama mladih, kada je u pitanju rad sa ovim grupama i sudjelovanje u politikama za mlade ili drugim javnim politikama, odnosno zagovaranju za reforme javnih politika, tj. politike zasnovane na dokazima, kao i procjeni dominantnih potreba i izazova mladih u riziku –mladih koji sudjeluju u noćnom životu, mladih koji koriste psihoaktivne supstance u rekreativnim okruženjima i marginaliziranih grupa mladih – odnosno njihovim obrascima ponašanja, iskustvima i rizicima kojima su izloženi. Pomoću ovog istraživanja smo mapirali odnose između prakse u radu s mladima i javnopolitičkih okvira u kojima organizacije funkcioniraju, ali i prikupili primjere dobre prakse kad je riječ o optimizaciji tih odnosa i sudjelovanju u politikama za mlade.

Nakon provođenja desk istraživanja, potom kvantitativne i kvalitativne komponente primarnog

istraživanja, i analize prikupljenih podataka, zadovoljstvo nam je da predstavimo regionalni izvještaj o ovom istraživanju!

Izvještaj na hrvatskom jeziku možete pronaći ovdje.

Izvještaje na jezicima partnera i engleskom jeziku možete pronaći ovdje

English

Srpski

Makedonski

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.