Organizacije i praktičari koji rade s marginaliziranim mladima i  mladima u riziku obično osmišljavaju i/ili provode različite vrste aktivnosti, programa i usluga usmjerenih na zaštitu i poboljšanje zajednica s kojima rade. Ove aktivnosti i programi mogu se u grubo podijeliti u tri međusobno povezane kategorije: istraživanje, praktične (terenske) aktivnosti i sudjelovanje u procesima javne politike.

Iako se može činiti da su to tri različite kategorije aktivnosti koje nemaju mnogo veze jedna s drugom, na njih se mora gledati kao na dijelove šire slike. Kada je riječ o sudjelovanju civilnog društva u procesima javnih politika, uvidi dobiveni izravnim terenskim radom s ključnim populacijama, kao i istraživanja koja se često provode među tim populacijama, naša su najveća snaga u zagovaranju inkluzivnih politika utemeljenih na dokazima. S druge strane, moramo nastojati utjecati na javne politike i zakonodavstvo, budući da ti okviri reguliraju područje u kojem obavljamo svoje aktivnosti i redovito ograničavaju opseg, format i prirodu naših programa i usluga. Posljednje, ali ne i najmanje važno, nemoguće je osmisliti učinkovite programe ili formulirati koherentne inicijative zagovaranja bez prethodnog provođenja barem rudimentarnog istraživanja o potrebama, obrascima i trendovima zajednica s kojima radimo. Stoga je ključno podići kapacitete i kompetencije organizacija za sva tri aspekta rada s marginaliziranim mladima, kao i njihove kapacitete i kompetencije za optimizaciju odnosa između ove tri kategorije. Cilj ovog priručnika je pružiti sveobuhvatan pregled procesa zagovaranja reformi politike prema marginaliziranim zajednicama, od prikupljanja podataka o obrascima ponašanja i mapiranja temeljnih praksi, rizika i potreba, do načina zagovaranja javnih politika koje odgovaraju potrebama zajednice i pitanja koja se ističu kao najrelevantnija.

Priručnik koji je pred vama je priručnik za organizacije koje žele sudjelovati u omladinskim i drugim javnim politikama, a prvenstveno je namijenjen organizacijama mladih koje rade, isključivo ili ne, s mladima koji sudjeluju u noćnom životu i potencijalno koriste psihoaktivne tvari. Međutim, treba napomenuti da ovaj priručnik nije namijenjen samo za korištenje od strane ovih organizacija. Njegov se sadržaj može smatrati primjenjivim u radu s bilo kojom drugom skupinom ili zajednicom rizične ili marginalizirane mladeži, a mi bismo željeli potaknuti sve one koji rade s bilo kojom marginaliziranom skupinom mladih da koriste ovaj priručnik kao vodič i inspiraciju i po potrebi ga prilagođavaju u njihov specifični kontekst.

Priručnici su dostupni na:
Hrvatskom
Engleskom
Srpskom
Makedonskom