MLADI ZA MLADE DA ZAJEDNO RADE

U partnerstvu sa Re Generacijom iz Beograda i udrugom HOPS iz Skoplja provodimo projekt MLADI ZA MLADE DA ZAJEDNO RADE. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.

Cilj ovog projekta povećati kapacitete i kompetencije regionalnih organizacija mladih koje rade s mladima koji sudjeluju u noćnom životu i/ili uživateljima droga, odnosno mladima u riziku te marginaliziranim ili ranjivim skupinama mladih, za sudjelovanje u politikama za mlade i zagovaranje reforme javnih politika. Tome će prije svega pomoći razmjena iskustava i međusobno jačanje kapaciteta partnerskih organizacija.

Aktivnosti projekta su:

Istraživanje koje paralelno provode partnerske organizacije na projektu, u sklopu kojeg će se osim pregleda dostupnih podataka prikupljati kvantitativni i kvalitativni podaci putem upitnika za mlade i fokus grupa s donositeljima odluka i predstavnicima organizacija koje rade s mladima koji sudjeluju u noćnom životu, uz pomoć kojih ćemo dobiti cjelovitiju i jasniju sliku odnosa između potreba mladih koji sudjeluju u noćnom životu i izazova s ​​kojima se susreću, rada i programa udruga za mlade te za mlade s kojima dolaze u kontakt, te javne politike koje se tiču ​​ove skupine mladih i/ili rada udruga mladih;

Trening posvećen konceptima sigurnosti u noćnom životu za partnerske organizacije u projektu, koji će obuhvatiti osnovne pojmove i prakse kada je u pitanju rad s mladima koji sudjeluju u noćnom životu;

Trening posvećen razmjeni iskustava i sudjelovanju u procesima donošenja odluka partnerskih organizacija na projektu, na kojem će se predstaviti pravni i politički okviri u kojima funkcioniraju organizacije koje rade s mladima koji sudjeluju u noćnom životu, mehanizmi kreiranja javnih politika i prostor za sudjelovanje organizacija civilnog društva u tom procesu, ali i načela zagovaranja sigurnosti marginaliziranih skupina;

Izrada Priručnika za sudjelovanje u politikama za mlade namijenjenog organizacijama koje rade s mladima koji se bave noćnim životom i/ili uživateljima psihoaktivnih tvari, odnosno mladima u riziku i marginaliziranim skupinama mladih, koji će sažeti spoznaje stečene kroz sve dosadašnje aktivnosti. na projektu;

Provedba kampanje koja će ciljne skupine, ali i širu javnost, bolje upoznati s temom i značajem projekta, njegovim ciljevima, aktivnostima i postignutim rezultatima, a u sklopu koje će im se također pružiti mogućnost uključivanja. te doprinose različitim oblicima sudjelovanja u projektnim aktivnostima.

Glavni rezultat, odnosno proizvod, ovog projekta bit će Priručnik za sudjelovanje u politikama za mlade za organizacije koje rade s mladima u riziku. Priručnik će biti namijenjen organizacijama koje rade s mladima u riziku, odnosno marginaliziranim i ranjivim skupinama mladih. Pružiti će pregled znanja i vještina te predstavljati alat za uključivanje organizacija i ključnih populacija u proces kreiranja, nadzor i evaluacija politika za mlade.

Glavna ciljna skupina projekta su ljudi koji rade s marginaliziranim skupinama mladih, s mladima koji koriste psihoaktivne tvari  (uključujući alkohol), mladi koji sudjeluju u noćnom životu i mladi u riziku. Potrebno je graditi kapacitete unutar svojih organizacija kako bi mogli učinkovito i planski sudjelovati u politikama za mlade, tj zagovarati reformu politika za mlade tako da budu utemeljene na dokazima, a sve u cilju povećanja sigurnosti marginalizirane i ranjive skupine mladih.

VIJESTI IZ PROJEKTA

Regionalni izvještaj o istraživanju

2024/03/06|

S kojim se izazovima mladi susreću u noćnom životu i kako brinu o svojoj sigurnosti? Šta su civilnom društvu najveće prepreke kada je riječ o sudjelovanju u politikama za mlade i drugim javnim politikama? [...]

Inicijalni sastanak

2023/03/30|

Od 26.03. do 28.03.2023. u Beogradu je održan inicijalni sastanak u sklopu projekta Mladi za mlade da zajedno rade. Na sastanku smo imali priliku bolje upoznati sve projektne partnere i njihove organizacije. U tri [...]