15. veljače 2021. započela je provedba novog projekta MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina.

Korisnik projekta je Grad Rijeka, a partner u projektu Udruga Terra.

Kroz projekt MentoRI omogućit će se razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici, osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini, poticanje suradnje u pružanju usluga, istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ciljanih skupina. Aktivnostima projekta se osigurava da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu.

Cilj projekta:

Razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Ukupna vrijednost projekta: 1.823.688,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.2.2021.-15.2.2023.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Adaptacija i opremanje prostora Savjetovališta udruge Terra gdje će biti formiran Mentorski centar u sklopu kojeg će se pružati usluge usmjerene na socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ciljanih skupina
  2. Pokretanje i rad Mentorskog centra. Usluga mentorstva koja se razvija kroz ovaj projekt nastoji proširiti lepezu usluga za socijalno osjetljive skupine dajući dodatne alate za rad s dugotrajno nezaposlenim primateljima ZMN i mladima u riziku od socijalne isključenosti te propitujući potrebe korisnika i radeći na širenju socijalne mreže. Uvođenjem mentorstva postiže se unaprijeđen individualizirani pristup koji omogućuje samoaktivaciju korisnika i radi se na osnaživanju korisnika usmjeravanjem na njihove sposobnosti i potencijal kojim raspolažu. Mentorstvo će biti organizirano uključivanjem 12 vanjskih mentora za socijalno uključivanje koji dolaze iz OCD-a, drugih organizacija ili je riječ o pojedincima. Kao podrška mentorima, u sklopu Centra djelovati će Info pult za zapošljavanje koji će pružati usluge stjecanja novih znanja i vještina u svrhu povećanja potencijala ciljanih skupina za uključivanje na tržište rada te Klubovi korisnika koji će pružati organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i aktivnom sudjelovanju. Kroz klubove korisnika organizirati će se zajednički odlasci na kulturna, umjetnička i sportska događanja.
  3. Promidžba i vidljivost projekta

Kontakt osobe za više informacija:

Grad Rijeka

Jasna Grgurić Malović

+385 51 209 248

jasna.grguric-malovic@rijeka.hr

 

Udruga Terra

Lana Glad

+385 51-337-400

lana@udrugaterra.hr